Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør (MobielWerkt B.V.) via hjemmesiden www.gomibo.dk. Medmindre andet er aftalt, er det udelukket at medtage eventuelle egne betingelser.

(2) En "forbruger" i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel, som i overvejende grad ikke kan henføres til hverken hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. Udtrykket "erhvervsdrivende" henviser til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der indgår en juridisk transaktion som led i sin selvstændige erhvervs- eller handelsvirksomhed.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af produkter.

(2) Vi sælger produktet i vores eget navn på vegne af andre, dvs. for en ekstern part, der ejer det pågældende produkt. I denne henseende indtager vi rollen som en delvis eller fuldstændig kommissionær. Alligevel er vi en aftalepartner, som har alle rettigheder og er underlagt alle ansvarsområder.

(3) Ved at placere det pågældende produkt på vores hjemmeside giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en købsaftale på de betingelser, der er angivet i produktbeskrivelsen.

(4) Købsaftalen finder sted via det online indkøbskurvsystem på følgende måde:

De produkter, der skal købes, flyttes til "indkøbskurven". Du kan vælge indkøbskurven ved hjælp af de relevante knapper på navigationslinjen og til enhver tid foretage ændringer der.
Når du har åbnet siden "Kassen" og indtastet de nødvendige personlige data og betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle oplysninger om ordren igen på siden med ordreoversigten.
Hvis du har brugt et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal/PayPal Express, Amazon-Payments eller Sofort) til at indlede betalingen, vil du enten blive ført til vores online shop på ordreoversigtssiden eller blive videresendt til websiden for udbyderen af den øjeblikkelige betaling.
Hvis du bliver sendt videre til systemet til øjeblikkelig betaling, skal du vælge og indtaste de relevante oplysninger. Du vil derefter blive sendt tilbage til oversigtssiden i vores online shop.
Inden ordren sendes, kan du kontrollere alle dataene, ændre dem (hvilket også kan gøres via internetbrowseren via "tilbage"-funktionen) eller annullere købstransaktionen.
Ved at klikke på knappen "Køb" for at indsende ordren, erklærer du at acceptere ordren på en juridisk bindende måde, hvorved købsaftalen træder i kraft.

(5) Du er ikke bundet af dine forespørgsler om oprettelse af et tilbud, som er blevet sendt til os. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for en periode på 5 dage.

(6) Behandlingen af ordren og afsendelsen af alle de oplysninger, der er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, sker delvist automatisk via e-mail. Derfor skal du sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er den korrekte, og at modtagelsen af de respektive e-mails er garanteret. Du skal især sikre dig, at de respektive e-mails ikke blokeres af et spamfilter.

§ 3 Kontraktens varighed/Opsigelse i tilfælde af kontrakt

(1) Den kontrakt, som vi har indgået, er underlagt den aftalte varighed. Hvis kontrakten ikke opsiges af en af parterne i tekstform (f.eks. via e-mail) 3 uger før kontraktens udløb (for så vidt som det pågældende tilbud ikke er forbundet med en anden tidsramme), forlænges den med den aftalte basisvarighed. Hvis grundperioden er mere end et år, forlænges kontrakten dog kun med et år.

(2) Dette har ingen betydning for retten til at opsige kontrakten uden varsel af en vigtig grund.

§ 4 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis der er tale om krav, der udspringer af det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er fuldt ud betalt.

(3) Hvis du er erhvervsdrivende, gælder følgende betingelser også:

a) Vi beholder ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opstår i forbindelse med den igangværende forretning, er blevet fuldt ud betalt. De varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, må ikke pantsættes eller overdrages som sikkerhed, før ejendomsretten til de pågældende varer skifter.

b) Du kan videresælge varerne inden for rammerne af en velordnet transaktion. I den forbindelse afstår du hermed alle fordringer i størrelsesordenen af det faktureringsbeløb, som du får som følge af videresalget, til os, og vi accepterer afståelsen. Desuden er du bemyndiget til at inddrive den pågældende fordring. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser på en ordentlig måde, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) I en situation, der indebærer sammenlægning og sammensmeltning af varer under ejendomsforbehold, erhverver vi medejerskab af den nyoprettede vare. Dette medejerskab svarer til forholdet mellem fakturaværdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

d) Hvis du fremsætter en sådan anmodning, er vi forpligtet til at frigive de sikkerheder, som vi har krav på, i det omfang den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10 %. Vi er ansvarlige for udvælgelsen af de værdipapirer, der skal frigives.

§ 5 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettigheder er gældende.

(2) Reklamationer for mangler er udelukket for nye varer eller outletvarer, hvis manglen opstår efter to år fra leveringen af varen. Hvis manglen opstår inden for to år efter leveringen af varen, kan der gøres krav gældende i henhold til den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra leveringen af varen. Ovennævnte begrænsning gælder ikke:

 • for skader, der kan tilskrives os, og som skyldes skade på liv, legeme eller helbred, og for andre skader, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed;
 • i det omfang vi forsætligt har skjult manglen eller har accepteret en garanti for varens kvalitet.

(3) Vi anvender den lovbestemte minimumsgarantiperiode på to år, hvis varen ikke er i overensstemmelse med den bestilte ordre. Det betyder, at det i tilfælde af fejl eller mangler ved varen, som falder ind under producentens garantibetingelser, er muligt at få en gratis løsning i op til to år efter leveringen. Vi forbeholder os retten til at tilbyde en passende løsning ved at reparere varen eller levere en erstatningsvare. Kun i tilfælde af at reparationen eller udskiftningen er for omfattende eller umulig, eller ikke kan udføres inden for en rimelig tidsperiode, har du ret til at kræve et prisnedslag eller ophævelse af købsaftalen.

(4) Som forbruger anmodes du om straks at kontrollere produktet for fuldstændighed, synlige fejl og transportskader, så snart det er leveret, og straks skriftligt sende dine klager til os og fragtfirmaet. Selv om du ikke efterkommer denne anmodning, har det ingen indvirkning på dine lovbestemte garantikrav.

(5) For så vidt du er en virksomhed, gælder følgende forskel i forhold til ovennævnte garantibestemmelser:

a) Det er underforstået, at de oplysninger, som vi har givet, og den produktbeskrivelse, som producenten har givet, er de eneste ting, der repræsenterer det pågældende produkts egenskaber og tilstand. Andre reklamer, bemærkninger og erklæringer fra producenten anses ikke for at være repræsentative for det pågældende produkts egenskaber og tilstand.

b) Hvis varerne viser sig at være defekte, forbeholder vi os retten til at reparere varerne eller levere erstatningsvarer. Hvis manglen ikke fjernes, kan du efter eget valg kræve et nedslag i prisen eller hæve kontrakten. Mangelfjernelsen gælder efter et mislykket andet forsøg, medmindre omstændighederne viser noget andet, navnlig på grund af genstandens og/eller manglens art eller andre forhold. I tilfælde af reparation afholder vi ikke de ekstra omkostninger, der opstår som følge af transporten af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet, hvis transporten ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varen.

c) Garantiperioden udgør en periode på et år efter levering af produktet. Forkortelsen af fristen finder ikke anvendelse:

 • for skader, der kan tilskrives os, og som skyldes skade på liv, legeme eller helbred, og for andre skader, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed;
 • i det omfang vi forsætligt har skjult manglen eller har accepteret en garanti for varens kvalitet;
 • for varer, der anvendes til et byggeri i overensstemmelse med deres normale brugsanvisninger, og hvis mangler er forårsaget af dette;
 • for lovbestemte regreskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Dansk lov finder anvendelse. Dette lovvalg gælder kun for kunderne, hvis det ikke medfører, at den beskyttelse, der garanteres af de ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor den pågældende kundes sædvanlige opholdssted er beliggende, ophæves (princippet om tvivlsfordelagtighed).

(2) Hvis du ikke er forbruger, men er erhvervsdrivende, en offentlig juridisk enhed eller en offentlig institutionel fond, er vores forretningssteds jurisdiktionsstedet samt opfyldelsessted for alle ydelser, der følger af de forretningsforbindelser, der indgås med os. Den samme betingelse gælder for situationer, hvor du ikke er tilknyttet et almindeligt værneting i Danmark eller EU, samt situationer, hvor bopælen eller det sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagens indledning. Dette har ingen betydning for muligheden for at indbringe en sag for en domstol med tilknytning til en anden jurisdiktion.

(3) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

§ 7 Fortrydelsesret

(1) Forbrugeren kan fortryde en aftale om køb af et produkt inden for en betænkningstid på 31 dage uden at angive en begrundelse. Den handlende kan spørge forbrugeren om grunden til fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) grund(e).
Den nævnte betænkningstid begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:

 • hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Virksomheden kan, forudsat at denne klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
 • hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
 • i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den første vare.

(2) Hvis den handlende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en standardfortrydelsesformular, udløber betænkningsfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid. Hvis den handlende har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten inden for 12 måneder efter den oprindelige betænkningsfrists begyndelsesdato, udløber betænkningsfristen 31 dage efter, at forbrugeren har modtaget disse oplysninger.

(3) I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Vedkommende pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som vedkommende ville få lov til at gøre det i en butik. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet som følge af en måde at håndtere produktet på, der går ud over det ovennævnte. Forbrugeren er ikke ansvarlig for et eventuelt nedslag i produktets værdi, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet vedkommende alle de oplysninger, der kræves i henhold til loven om fortrydelsesretten, før eller på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

(4) Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han eller hun underrette den handlende herom inden for betænkningstiden ved hjælp af standardformularen til fortrydelsesret (bilag 1) eller på anden utvetydig måde. Forbrugeren returnerer hurtigst muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter meddelelsen, produktet med alt leveret tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den handlende har givet. Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet.

II. Kundeinformation

1. Sælgerens identitet

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Nederlandene
Telefon: +45 80 400 250
E-mail: info@gomibo.dk

Registreringsnummer hos det nederlandske handelskammer: 02093714
Momsregistreringsnummer: DK 13115419
Kontonummer: ING Bank, 5726296 i Groningen
IBAN: NL12INGB000572626296
BIC: INGBNL2A

Alternativ tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister (ODR-platformen), som kan tilgås her: https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelsen af kontrakten

De tekniske trin i forbindelse med indgåelse af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "indgåelse af kontrakten" i vores standard forretningsbetingelser (del I.)

3. Kontraktsprog, der indeholder kontraktens ordlyd

3.1. Kontraktens sprog skal være engelsk.

3.2. Den fuldstændige tekst af kontrakten er ikke gemt hos os. Inden ordren sendes via online-indkøbskurven, kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskriftsfunktion. Når vi har modtaget ordren, sendes ordredataene, de lovpligtige oplysninger om fjernsalgsaftaler og standardforretningsbetingelserne til dig via e-mail.

3.3. Du får alle kontraktmæssige oplysninger inden for rammerne af et bindende tilbud tilsendt i skriftlig form, f.eks. via e-mail, ved forespørgsler om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet, som kan udskrives eller gemmes elektronisk på en sikker måde.

4. Adfærdskodekser

4.1. Vi er frivilligt underlagt Ecommerce Europe Trustmarks adfærdskodeks https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

4.2.Vi er frivilligt underlagt portalen Thuiswinkels adfærdskodeks, som kan ses på: https://www.thuiswinkel.org/

5. Hovedtræk ved produktet eller tjenesteydelsen

De vigtigste egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne fremgår af det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsordninger

6.1. De priser, der er nævnt i de respektive tilbud, er totalpriser, og det samme gælder forsendelsesomkostningerne. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle afgifter.

6.2. De påløbne forsendelsesomkostninger er ikke medregnet i købsprisen. De kan ses ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, og de vises separat i løbet af bestillingstransaktionen og skal desuden betales af dig, for så vidt som gratis levering ikke er bekræftet.

6.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan vi komme ud for yderligere omkostninger, f.eks. told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (bankernes overførsels- eller valutagebyrer), som du skal betale.

6.4. Du bærer også omkostningerne ved pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen sker til en EU-medlemsstat, men hvor betalingen er iværksat uden for EU.

6.5. De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, kan du se ved at klikke på den relevante knap på vores websted eller finde dem i det respektive tilbud.

6.6. Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmetoder, forfalder betalingen i henhold til den indgåede kontrakt straks.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Du kan finde leveringsbetingelser, leveringsdato og eventuelle gældende leveringsrestriktioner ved at klikke på den relevante knap på vores websted eller i det pågældende tilbud.

7.2. Hvis du er forbruger, er følgende lovmæssigt reguleret: Risikoen for at den solgte vare ved et uheld ødelægges eller forringes under forsendelsen overgår først til dig, når den pågældende vare leveres, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, som ikke er angivet af os, eller en person, der på anden måde er blevet udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er erhvervsdrivende, foregår levering og forsendelse på eget ansvar.

7.3 Hvis du afgiver en ordre, og den leveringstid, der er angivet på vores websted på bestillingstidspunktet, ikke kan overholdes, giver vi dig besked hurtigst muligt. Du har altid ret til at annullere ordren inden afsendelse, selv hvis den meddelte leveringstid ikke overholdes. I så fald refunderer vi din betaling så hurtigt som muligt, men senest inden for 30 dage.

8. Lovpligtig garantiret

Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelserne om "Garanti" i vores generelle forretningsbetingelser (del I).

9. Kontraktens varighed/opsigelse

Oplysninger om kontraktperioden og vilkårene for opsigelse findes i afsnittet "Kontraktperiode/Opsigelse af abonnementskontrakter" i vores generelle forretningsbetingelser (del I) og i det enkelte tilbud.

10. Forpligtelse til at acceptere

10.1 Vi overholder alle forpligtelser i henhold til bestemmelserne i miljølovgivningen og i forbindelse med bortskaffelse af udtjente batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Vi og vores partnere sørger blandt andet for, at de batterier og elektroniske enheder, som vi sælger, bliver taget tilbage og behandlet korrekt.

10.2 I overensstemmelse med gældende regler må elektrisk og elektronisk udstyr og batterier, der er udtjent, forældet eller ikke længere fungerer, ikke smides i affaldsspanden. Dette forbud er angivet på selve produkterne med symbolet med den overstregede affaldsspand. Formålet med denne forordning er at mindske ressourcespild og beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forhindre, at de stoffer, der findes i nogle apparater, frigives til miljøet. Du har mulighed for at bortskaffe dette affald på et egnet indsamlingssted.

Bilag I: Model til formular for fortrydelsesret

Model til formular for fortrydelsesret

(denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at udtræde af aftalen)

 • Til: [den erhvervsdrivendes navn]
  [den erhvervsdrivendes fysiske adresse]
  [den erhvervsdrivendes faxnummer, hvis et sådant findes]
  [den erhvervsdrivendes e-mailadresse eller elektroniske adresse
 • Jeg/vi* meddeler hermed, at vi i forbindelse med vores kontrakt om
  Salg af følgende produkter: [beskrivelse af produktet}*
  Levering af følgende digitale indhold: [beskrivelse af det digitale indhold]*
  Levering af følgende tjenesteydelse: [beskrivelse af tjenesteydelsen]*
  Jeg/vi* gør brug af vores fortrydelsesret
 • Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesteydelser eller modtagelse af varer]
 • [Forbruger(s) navn]
 • [Forbruger(s) adresse]
 • [Forbruger(e)s underskrift] (kun hvis denne formular indsendes på papir)

  * Slet eller giv eventuelt supplerende oplysninger.

Sidste opdatering: 25.06.2021